Organizace zabezpečení požární ochrany

Organizace zabezpečení požární ochrany – instrukce pro provozovatele činností.

Kompletní pokyny ke stažení << zde >>

Název akce:                Dračí lodě na přehradě Slezská Harta

Datum konání akce:   23. až 25. srpna 2019

Pořadatel akce:          Mikroregion SH+ HZS MSK

 Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení a neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

Provozovatel činností zodpovídá za požární bezpečnost v místě jejího provozování (prodejní stánek, či jiný pronajatý prostor). Zavazuje se dodržovat všechna opatření a pokyny vydané pořadatelem k zajištění požární bezpečnosti ve všech prostorách konané akce.

Provozovatel činnosti vybavuje prodejní stánek alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem (PHP) vodním nebo pěnovým s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosným hasicím přístrojem práškovým (pro hašení požáru pod el. napětím) s hasicí schopností nejméně 21A. Volba druhů a typů PHP se provede v závislosti na charakteru předpokládaného požáru, vyskytujících se hořlavých látkách nebo provozované činnosti. Umístění PHP musí umožňovat jejich snadné a rychlé použití a musí být vhodným způsobem zajištěny proti pádu, či převrhnutí. Provozovatel činností musí viditelně umístit seznam čísel tísňového volání.

V prostorách konání akce je zakázáno používat zábavnou pyrotechniku a manipulovat s otevřeným ohněm.

Provozovatel činnosti zodpovídá za to, aby u všech používaných zařízení, u kterých tak stanovuje příslušný předpis, byla provedena revize, kontrola, zkoušky v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce. Všechny použité el. spotřebiče, prodlužovací kabely, přenosné rozvaděče atd. musí mít platnou revizi pro elektrická zařízení a musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo v souladu s návody k těmto zařízením.

Provozovatelé musí využívat v případě potřeby pro svoji činnost pouze hlavní elektrocentrálu od HZS - vlastní elektrocentrálu smí využívat pouze jako záložní v případě nemožnosti napojení na centrální zdroj elektřiny. Záložní elektrocentrály musí být instalované a provozované v souladu s průvodní dokumentací (návodem), musí být zajištěny zejména bezpečné vzdálenosti od okolních objektů. Nesmí být prováděno doplňování paliva během provozu a krátce po vypnutí, nesmí být prováděny žádné neoprávněné zásahy do elektroinstalace. Kolem elektrocentrál zajistit bezpečný manipulační prostor. Případné úkapy PHM musí uživatel elektrocentrály likvidovat vhodným sorpčním prostředkem (např. Vapex).

Všechna plynová zařízení a spotřebiče používaná při stánkovém prodeji, zejména pro přípravu občerstvení, musí být užívána v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením a podléhají pravidelným revizím a kontrolám. Pro jeden spotřebič smí být zajištěna 1 provozní a 1 zásobní láhev propan-butanu. Při manipulacemi s tlakovými láhvemi musí být dodrženy základní bezpečnostní pokyny (láhve musí být skladovány ve svislé poloze, zajištěné proti pádu či převrhnutí, musí se chránit před nárazem a nesmí se házet ani kutálet po plášti). V jednom prodejním stánku s nápoji může být umístěna pouze 1 provozní a 1 zásobní tlaková láhev na oxid uhličitý. Za umístění tlakových lahví, provoz plynových spotřebičů a umístění informační tabulky o uložení tlakové láhve s názvem plynu v prodejních stáncích zodpovídají příslušní provozovatelé činností.

Všechny tepelné spotřebiče pro přípravu občerstvení musí být užívány v souladu s průvodní dokumentací výrobce nebo návody k těmto zařízením, zejména musí být dodrženy stanovené bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů nebo musí být provedeny instalace nehořlavých clon. Za bezpečný provoz zařízení odpovídají jednotliví provozovatelé činností. Jiné tepelné spotřebiče nejsou povoleny.

Plnění balónků je povoleno pouze nehořlavými plyny.

Provozovatel činností nesmí bránit, či znemožnit volný přístup ke zdrojům požární vody (nadzemní hydranty) k rozvodným zařízením el. energie a uzávěrům vody a plynu, či bránit volnému přístupu k únikovým východům.

Provozovatel činnosti je povinen přerušit nebo ukončit provozovanou činnost, pokud touto hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, které nelze odstranit a tuto skutečnost bezodkladně oznámit pořadatelům – na tel. odpovědné osoby 737 949 315 nebo preventivní požární hlídce (PPH).

Každý je povinen ohlásit neodkladně zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení. Požár ohlaste telefonicky na číslo tísňového volání 150. V hlášení o požáru uveďte: kdo volá, co se stalo - kde hoří, co hoří, počet zraněných osob a dále postupujte dle případných pokynů příjemce hlášení. Požár nebo bezprostřední nebezpečí jeho vzniku bezodkladně oznamte pořadatelům nebo preventivní požární hlídce.

Po vyhlášení požárního poplachu provedou provozovatelé činností vlastní evakuaci z prostor konání akce (zachovat klid a rozvahu). Zabezpečí (pokud je to možné) svá prodejní místa, řídí se pokyny pořadatele akce, preventivní požární hlídky či velitele zásahu. Nepřekáží při zásahu jednotek PO a dbají o vlastní bezpečnost.

Únikové východy z volného prostoru areálu akce  jsou určeny následovně:

-        polní cesta směr kostel v obci Leskovec nad Moravicí

-        polní cesta podél přehrady směrem od obce Leskovec nad Moravicí

S těmito instrukcemi musí být prokazatelně seznámeni všichni provozovatelé činností a všechny osoby, které budou tyto činnosti vykonávat. Dodržování a seznámení se všemi zásadami instrukcí včetně předaného seznamu el. a plynových spotřebičů potvrdí provozovatelé svým podpisem.

Kontaktní pořadatelská telefonní čísla:

Bedřich Buťák, hlavní manažer akce               - tel.  724 178 733

Ivan Fehervári , technický ředitel, člen PPH     - tel.  725 568 722

Ing. Josef Havlík, vedoucí logistiky, člen PPH   - tel.  734 898 219

Daniela Skotnicová, velitel PPH                      - tel.  725 141 163

Čísla tísňového volání:

ODPOVĚDNÁ OSOBA po celou dobu akce – 737 949 315

HASIČI (KOPIS): 150

POLICIE ČR: 158

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: 155

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 112

MĚSTSKÁ POLICIE: 156

Organizace zabezpečení požární ochrany – instrukce pro provozovatele činností je přílohou Pokynů pro organizaci zabezpečení požární ochrany akce Dračí lodě 2017, schválených předsedou MSH Ing. Liborem Unverdorbenem  dne 23. 4. 2018.